Világoson éltették a katolikus hagyományt

Világoson éltették a katolikus hagyományt babu 2024. 05. 20., h – 17:38 Arad Hitélet Szombaton a Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt világosi római katolikus templomban 11 órakor kezdődött búcsúünnepségre a német népviseletbe öltözött fiatalok a rozmaring koszorú nyomában vonultak be. Ft. Lunici Daniel plébános románul, németül és magyarul köszöntötte a híveket, név szerint megemlítve Viorel Boţ polgármestert és feleségét. Ugyanakkor köszöntötte a búcsúi szentmisét megtisztelő ft. Orb Pavel világosi görög katolikus plébánost is. Szombaton a Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt világosi római katolikus templomban 11 órakor kezdődött búcsúünnepségre a német népviseletbe öltözött fiatalok a rozmaring koszorú nyomában vonultak be. Ft. Lunici Daniel plébános románul, németül és magyarul köszöntötte a híveket, név szerint megemlítve Viorel Boţ polgármestert és feleségét. Ugyanakkor köszöntötte a búcsúi szentmisét megtisztelő ft. Orb Pavel világosi görög katolikus plébánost is. Nepomuki Szent János legendájaA szentleckéből a hívek olvastak fel románul, magyarul és németül. Románul elmondott ünnepi prédikációjában ft. Lunici Daniel plébános kifejtette: „Közép-Európában sok hídon látható az a többnyire barokk stílusban készült szobor, amely egy papot ábrázol, mutatóujját ajkára téve, mintegy csendre intve magát és másokat. A hidak szentje és a gyóntatási titok vértanúja ő: Nepomuki János. Közép-Európa legismertebb szentjei közé tartozik.A legenda szerint, Wolfflin János a kicsiny Pomuk (ma Napomuk) helységben született, Dél-Csehországban. Teológiai tanulmányainak befejezése után – annak ellenére, hogy szegény szülőktől származott – gyorsan haladt fölfelé az egyházi ranglétrán. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. A király kezdetben igazságos, jóakaratú uralkodó volt, de egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. Mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani, megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol keressék a holttestet. Egy másik változat szerint a Moldva leapadt annyira, hogy megtalálhassák. Halálának éve 1383. A prágai Szent Vid Székesegyházban temették el.A legenda elbeszéli még, hogy kénytelenek voltak sírját ráccsal elkeríteni, mert aki tisztességtelen szándékkal lépett síremlékéhez, azt Isten súlyos büntetése érte. Szentté avatási eljárását már a 16. században elkezdték, de csak 1729-ben fejezték be, miután az ereklyék tisztelete a huszita mozgalom és a harmincéves háború ellenére is egyre nőtt. Nem sokkal a szentté avatás után megtalálták a vatikáni levéltárban az akkori érseknek, Jentzenstein (vagy Jenstein) Jánosnak  (aki 1381–1396 között ült Prága érseki trónján) egy iratát. Panaszirat ez Vencel király ellen. Felsorolja részben az egyház jogait, részben az érsek birtokát és személyét illető túlkapásait. Felrója neki ezenkívül, hogy 1393-ban megkínoztatta és a Moldvába fojtatta általános helynökét, Nepomuki Jánost. A gyilkosság oka egyházi jogokkal kapcsolatos nézeteltérés volt. Az általános helynök az érsek megbízásából, a király kifejezett akarata ellenére, jóváhagyta Kladrub kolostorában egy új apát megválasztását.Nepomuki Jánost, az egyházjog doktorát és később az érsek általános helynökét 1372 óta számos prágai forrás megemlíti. Kínzatását és halálát, amelyet a király haragja okozott (aki állítólag még kínzásában is részt vett), nemcsak Jentzenstein levele említi. Megtalálható más forrásokban is, amelyek hamarosan az események után keletkeztek. Itt sehol sincs szó arról, hogy a szerencsétlen prelátus a királyné gyóntatója lett volna. E források szerint inkább az egyház jogaiért halt vértanúhalált. Ám az említett panaszos irat az érseket minden aszkézise és személyes jámborsága mellett olyan embernek jellemzi, akit nagyon, sőt túlságosan foglalkoztatott az egyház anyagi jóléte és saját tulajdona. Attól sem riadt vissza, hogy a földi érdekek megvédésére minden fontolgatás nélkül alkalmazza az egyházi átkot. Innen nézve Nepomuki János megöletése fölháborító ugyan, de nem föltétlenül az Isten dicsőségét szolgáló vértanúság. 19. és 20. századi történészek, akik megkísérelték az ügyet földeríteni, attól sem riadtak vissza, hogy jámbor csalásról beszéljenek” – zárta prédikációját ft. Lunici Daniel plébános. Ünnepélyes felvonulásAz oltártól Viorerl Boţ polgármester köszönetet mondott a világosi Benghia és Molnár családoknak, amiért a közreműködésükkel sikerült újjáéleszteni a templombúcsúk hagyományát. Elismeréssel szólt a helybelei felekezetek között megnyilvánuló tiszteletnek és összefogásnak, beleértve a galsaiakat, sőt más településekről, Nagylakról, Szentannáról és Aradról érkezett vendégeket is.Köszönetet mondott a jelen lévő lelkészeknek, de a különböző felekezetekhez tartozó híveknek, a német népviseltbe öltözött fiataloknak is megköszönte, amiért megtisztelték a világosi római katolikus templomnak a magyar és a német hívek búcsúünnepségét. Utoljára, de nem utolsósorban megköszönte dr. Orbán Katalin orvosnak, amiért ezúttal is vállalta a szentmise orgonista és kórusvezetői teendőit. Áldozatos munkájukkal a világosi római katolikus templombúcsút a község minden lakosának az ünnepévé tették, amiért köszönet járt a szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt.Ft. Lunici Daniel plébános ugyancsak köszönetet mondott a templombúcsú szervezőinek, résztvevőinek, akik nagyban hozzájárultak az ünnepi hangulat emeléséhez.Miután a német népviseletbe öltözött fiatalok nyomában kivonultak a templomból, az előtte levő téren nemcsak a fiatalok, hanem a hívek is táncoltak, a polgármester a felesége után több helybeli hölgyet is táncra kért. Ezt követően a fiatalok is bemutatták közös táncukat, majd a felszalagozott rozmaring koszorú nyomában zenekísérettel vonultak. A fiatalok gyakori „kerweich” kiáltással vonultak a Bohus-kastély udvarára, ahol minden résztvevőt süteménnyel, üdítővel vendégeltek meg. A világosi nem csak a helybeli, hanem a környékbeli szórványmagyarságnak az ünnepe is volt, ugyanis számos település magyarjaival találkoztunk. Hozzászólások Szupercím: Nepomuki Szent János-búcsúünnepség Sliderban megjelenés: Ki


Citește articolul complet pe Nyugati Jelen Arad

Alte știri din Nyugati Jelen Arad